Back

Întrucât Guvernul Ponta calcă în picioare autonomia locală, Am inițiat un proiect legislativ privind apărarea dreptului de proprietate al primăriilor

După un obicei de-acum caracteristic actualei guvernări, fără o prealabilă consultare publică și fără a solicita poziția oficială structurilor asociative ale administrației publice locale, Guvernul Ponta a promovat O.G. nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naţionale pentru Locuințe. Acest act normativ încalcă grosolan autonomia locală și drepturile patrimoniale ale unităţilor administrativ teritoriale, \Cu referire expresă la reglementarea care face obiectul art.10  din Legea nr.152/1998, pct. (2^5), aceasta stipuleazăurmătoarele: \Guvernul nu ține cont de dispoziţiile Cartei europene a autonomiei locale, ratificată de România prin Legea nr.199/1997, prin care autorităţile publice locale vor exercita acest drept – al autonomiei locale în raport cu alte autorităţi publice, care trebuie să-l respecte şi să se abţină de la a-i aduce atingere prin norme juridice inferioare legii, mai exact, trebuie să fie consultate asociaţiile legal constituite în timp util şi în mod adecvat, în cursul procesului de planificare şi de luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc în mod direct, prevedere imperativă.\Prin O.G. nr.6/2014, se aduce atingere dreptului de proprietate al unităţii administrativ teritoriale întrucât locuințele ANL au fost edificate de către ANL pe , unele din acestea (clădiri) fac parte din domeniul public al autorităţii, asupra altora există numai un drept de administrare, în toate situaţiile, acestea intră în componenţa activului patrimonial al autorităţii. Astfel, dobândirea dreptului de folosinţă asupra cotei – părţi de teren aferentă locuinţei dobândite în proprietate,  cu titlu gratuit, pe durata  existenţei  clădirii, contravine prevederilor Constituţiei şi a normelor care reglementează regimul juridic al proprietăţii.\Instituirea prin Ordonanţă a dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor, pe toată durata existenţei clădirii respective determină încălcarea dreptului acestor autorităţi de a exercita stăpânirea efectivă, directă şi nemijlocită, prin putere proprie şi în interes propriu, a bunurilor imobile proprietate privată, de a le folosi şi de a culege fructele civile.\De asemenea, instituirea prin această Ordonanţă a unor măsuri în ceea ce priveste posibilitatea cumpărării locuinţelor ANL, \Având în vedere că, prevederile art. 10 pct.2^5 aduc atingere dispoziţiilor constituţionale, cuprinse în art. 44 privind garantarea şi ocrotirea proprietăţii private, în măsura în care folosinţa terenurilor se face cu titlu gratuit. În acest sens, am inițiat un proiect de act normativ privind  modificarea art.10 pct.2^5, din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr.6/2014, în următoarea accepţiune:

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus